FortSunday
FortSunday
+
+
kvetchlandia:

Elliott Erwitt     New York City     1953     
+
+
 
+
+
+
+
+
 
+
+
 
+
beatnikdaddio:

'69 plymouth.
+
+
+